Styrelsen

Styrelsens uppgift är att förvalta samfälligheterna och föra redovisning över föreningens räkenskaper.
Anläggningen består av gemensamhetsgarage, lekplatser, gångvägar och planteringar.

Årligen inför ordinarie stämma ska styrelsen avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi och i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Styrelsens uppgifter är uppdelade på funktionsansvariga.

Klicka här för info om vilka som ingår i styrelsen, ansvarsområden samt kontaktuppgifter.