Samfällighetsavgiften

Hur betalas avgiften?

Faktura 2 gånger per år
Perioden januari – juni. Skickas normalt ut i början av april och ska vara betald senast sista april.
Perioden juli – december. Skickas normalt ut i början av september och ska vara betald senast sista september.

Faktura via e-post
För er som valt att betala samfällighetsavgiften via faktura 2 gånger per år. Gör en insats för miljön och underlätta vår administration genom att få utskick av faktura via e-post.
Ifall du är intresserad, skicka den e-postadress vi ska använda till henry.eivarsson@sjobrisen.com.

Autogiro
Vi erbjuder betalning via autogiro där dragning sker i efterskott sista bankdagen varje månad. Vid betalning via autogiro är det viktigt att man säkerställer att det finns täckning på kontot när avgiften ska dras. Ifall täckning saknas kommer beloppet läggas på nästa månadsdragning.

Byte av betalningssätt
Byte mellan faktura och autogiro eller tvärt om kan ske i januari eller juli. Vid byte mellan faktura och autogiro måste medgivandeblankett fyllas i och lämnas eller skickas till kassör (se info till höger ”Betalning via autogiro”).

Viktigt vid ägarbyte
Vid ägarbyte ansvarar säljare för att betala samfällighetsavgiften innevarande period. Exempel: Ifall överlåtelse sker 1 maj ansvarar säljare för att avgiften betalas t o m juni och reglerar avgiften för maj-juni med köpare.

Hur stor är avgiften?
Samfällighetens avgifter, samt senaste inbetalningsdag framgår av följande tabell.

Vad ingår i samfällighetsavgiften?

Gemensamt för hela området (det vi kallar 264-området) ingår kostnader för skötsel av mark, lekplatser och vägar (gräsklippning, snöplogning, underhåll m.m.), VA-ledningar, el för belysning i området samt TV-avgift. Avgiften ska också täcka de administrativa kostnader som föreningen har, t ex trycksaker, försäkring, bankkostnader, bokföringsprogram, medlemskap i Villaägarna samt arvode till styrelse och revisorer.

Varje år sätts det dessutom av en summa till en fond som är tänkt att användas vid större oförutsedda utgifter.

I 204-området (små radhusen) har vi gemensamma garage och kostnaden för el till belysning ingår i avgiften. Vidare ingår kostnader för vattenförbrukning i avgiften då 204-området har gemensamma vattenmätare. Energiförbrukning via elbilsladdarna (inkl motorvärmning) faktureras respektive fastighetsägare separat.

Varje år sätts det dessutom av en summa till en fond som är tänkt att användas vid större oförutsedda utgifter som berör 204-området (garagen).

I 60-området (stora radhusen) har alla fastigheter egna vattenmätare och betalar därför sin förbrukning själva.

Av årsstämman beslutad avgift 2023 beräknad per fastighet,
204-området
Belopp
Budgeterad avgift per fastighet och år – 204 spec 6 648
Budgeterad avgift per fastighet och år – 264 omr 5 080
Moms 25% 2 932
Budgeterad avgift per fastighet och år – Totalt 14 660
   
Av årsstämman beslutad avgift för 2023  
Avgift per fastighet 204 området, per år  14 664
Avgift per fastighet 204 området, per halvår 7 332
Avgift per fastighet 204 området, per månad (avrundat) 1 222
   
Faktura (per halvår)  
Faktura avseende januari-juni, skickas ut i början av april, betalas senast sista april 7 332
Faktura avseende juli-december, skickas ut i början av september, betalas senast sista sep 7 332
   
Autogiro (per månad)  
Betalat via autogiro januari-februari (1 302 kr/mån)(belopp baserat på föregående års avgift) 2 604
Återstår för 2023  12 060
Avgift per månad (mars-december) 1 206
Avgift per månad (januari-februari 2024) 1 206
   
   
Av årsstämman beslutad avgift 2023 beräknad per fastighet,
60-området
Belopp
Budgeterad avgift per fastighet och år – 264 omr 5 080
Moms 25% 1 270
Budgeterad avgift per fastighet och år – Totalt 6 350
   
Av årsstämman beslutad avgift för 2023  
Avgift per fastighet 60 området, per år  6 360
Avgift per fastighet 60 området, per halvår 3 180
Avgift per fastighet 60 området, per månad (avrundat) 530
   
Faktura (per halvår)  
Faktura avseende januari-juni, skickas ut i början av april, betalas senast sista april 3 180
Faktura avseende juli-december, skickas ut i början av september, betalas senast sista sep 3 180
   
Autogiro (per månad)  
Betalat via autogiro januari-februari (580 kr/mån)(belopp baserat på föregående års avgift.) 1 160
Återstår för 2023 5 200
Avgift per månad (mars-december) 520
Avgift per månad (januari-februari 2024) 520
   

Utdebitering 1 april samt 1 september 2023 för fastigheter som valt fakturering.
Utdebitering sista bankdagen varje månad för fastigheter som valt autogiro. (Notera att vid betalning via autogiro dras avgiften i efterskott, d v s avgiften för januari dras sista bankdagen i januari)