Miljö

Biltvätt

Samfällighetens ordningsregler avseende biltvätt är samordnade med kommunens rekommendationer (som finns att läsa på kommunens hemsida) dvs:

”Det bästa för miljön är om du tvättar bilen på en bilvårdsanläggning där vattnet renas innan det släpps tillbaka ut i naturen.”

När man tvättar bilen ska man tänka på att de rengöringsmedel som används till biltvätt ofta innehåller lösningsmedel och andra ämnen som kan skada både människor och miljö. Även miljöanpassade rengöringsmedel kan innehålla skadliga ämnen. Fördelen med de miljöanpassade rengöringsmedlen är att de lättare och snabbare bryts ner. Tänk på att
du inte ska stå nära vattendrag, dagvattenbrunn eller dricksvattenbrunn när du tvättar bilen. Även om du använder miljömärkta medel ska inte tvättvattnet släppas ut i dagvattenbrunnar eller vattendrag.

Olja, tungmetaller och andra föroreningar från den smutsiga bilen följer med ut i tvättvattnet. Om du tvättar bilen på asfalterad mark, och det förorenade tvättvattnet rinner ned i en dagvattenbrunn, förs det oftast helt orenat direkt ut i din närmaste sjö. Tvätta därför bilen på bilvårdsanläggning som har olje- och slamavskiljare.

Det finns bättre alternativ än att tvätta bilen på asfalterad mark. Om du tvättar bilen på gräs eller grus så har tvättvattnet möjlighet att sjunka ned i marken och renas där. Marken kan dock bara rena en begränsad mängd föroreningar och därför rekommenderas det bara för enstaka tvättillfällen. Mer information hittar du på Sollentuna kommunens hemsida.