Information från styrelsemöten

Varför publiceras inte protokoll?

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Samfällighetsföreningar hanterar personuppgifter och betraktas i såväl PUL som GDPR som personuppgiftsansvariga och ska alltså efter dataskyddsförordningens ikraftträdande iaktta de nya bestämmelserna. Efter deltagande i utbildning gällande GDPR som hållits av jurister från Villaägarna har styrelsen valt att ta bort alla protokoll från hemsidan. Detta har, vad styrelsen förstått, gjort att ett antal medlemmar har reagerat.

Villaägarnas jurister avråder från att styrelseprotokoll är offentliga för någon annan än styrelsen. I vår samfällighetsförening har vi ändå tidigare (innan GDPR trädde i kraft), valt att offentliggöra protokollen. Styrelsen har tecknat avtal gällande ny hemsida via Villaägarna där vi kommer få möjlighet att ha olika behörighetsnivåer vilket i sin tur innebär att vi kommer kunna lägga upp protokoll så att enbart medlemmarna kan läsa protokollen men att vi inte publicerar dessa offentligt utanför föreningen.  

Sammanfattning ordinarie styrelsemöte i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen
Tid: Tisdag 20/11 – 2018,  kl 19 – 21

Lövhagen har åtgärdat det mesta. Styrelsen avvaktar offerter rörande permanenta farthinder samt en kostnadskalkyl för garagerenovering. De flesta frågor som inkommit till styrelsen rör informationsbladet för ny detaljplan och en ev försäljning av mark. Dessa frågeställare kommer att få svar inom kort, precis som övriga frågeställare. Styrelsen har även fått vetskap om att ett brev i samfällighetens namn (med logga) har skickats ut rörande felaktig parkering, detta kommer ej från samfälligheten/styrelsen. Ekonomiskt var det inga konstigheter. Styrelsen tog ett beslut om att även denna gång erbjuda de boende att lägga sina julgranar på förutbestämda platser så tar Lövhagen hand om dem.

Hälsningar styrelsen genom Patrik Asp

Sammanfattning ordinarie styrelsemöte i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen
Tid: Tisdag 23/10 – 2018,  kl 19 – 21

Lövhagen har både slutfört en del arbeten likväl som en del är pågående. Styrelsen arbetar vidare med den nya webbplatsen, blir förhoppningsvis klart i november/december. Ett förslag om att handla in ett pingisbord utomhus har inkommit, vi har fått in en offert. Då vintern snart är här och vi gissar att pingisspelande främst sker under varmare väder kommer vi att ta beslut i frågan under våren.

En offert för permanenta farthinder har inkommit, styrelsen kommer att ta in fler offerter. Ett problem som har uppmärksammats är Uppfartsvägen, då det är den enda vägen in/ut. Problemet är att vägen kommer att behöva stängas av vid ett flertal tillfällen, styrelsen diskuterade alternativa färdvägar.

Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut i slutet av november. De frågor som har inkommit har antingen fått svar eller kommer att få ett svar inom kort. Ekonomiskt fanns det inget att anmärka på. Höstens städdag har genomförts och avlöpte väl med högt deltagande.

Hälsningar styrelsen genom Patrik Asp

Information från styrelsemöten i augusti och september. 

Flera av frågorna som avhandlats både under augusti och september gäller utemiljön där Lövhagen har fått en del uppdrag. Ekonomiskt har inga konstigheter uppmärksammats.

Garageprojektet fortskrider med utförda betongprover etc. Provsvar visar att betongen är i godkänt skick men har en hel del sprickbildningar vilket kan försämra skicket på kort tid om vi inte utför de tänkta åtgärderna.

Handlingsplan för de permanenta farthindren pågår och kontakt med entreprenör kommer ske inom kort. Ett önskemål om pingisbord utomhus har inkommit och vi väntar på prisuppgift från Lövhagen. 

Brandkåren Attundas tjänsteanteckning har också diskuterats, men där har styrelsen inget ansvar utan föreläggande kommer att delges respektive fastighetsägare, förmodligen i höst.

Städdagen kommer att ske den 20 oktober och vi hoppas på god uppslutning. Inom relativt snar framtid kommer vi att lansera vår nya webbplats som ligger hos Villaägarna, se mer info ovan. 

På senare tid har det varit en del stölder och misstänkta individer i området och då framförallt kring garagen, specifikt vid G2. Vi får samtliga hjälpas åt att hålla koll för att hålla buset borta. 

 /Patrik Asp sekreterare Sjöbrisen