Stopp i avlopp – avfallshantering

Under sommaren uppstod ett stopp i avloppet i 204-området, detta till trots att ledningssystemet nyligen genomgått en total genomspolning. Vid slamsugning fann tillkallad entreprenör våtservetter och trasor som blockerade ledningarna.

Styrelsen vill härmed uppmana alla fastighetsägare att ta sig tiden att hantera allt sitt avfall korrekt så att vi slipper dyra räkningar som vi alla får vara med att betala. Just denna åtgärd kostade föreningen drygt 20 tkr men även felsorterat hushållsavfall genererar kostnader och merarbete. Vi har problem med att det löpande lämnas avfall som inte klassas som vare sig matavfall eller restavfall (ex skridskor, innebandyklubbor, grillar etc) vid och i våra sopkärl. Denna typ av avfall ska lämnas till återvinningscentral. Utöver detta slängs en hel förpackningar, framför allt papp och kartong, som ska lämnas vid återvinningen för förpackningar.

Regler för sopsortering finns uppsatta vid varje garage, men för mer detaljerad information se hela reglerverket hos SEOM

Glöm inte att SÖRAB tillhanda håller en mobil återvinningscentral som kommer till Kärrdalsskolan en lördag i månaden – se bifogat schema!

//Styrelsen